Новини

Новини

Назад

Покана за участие в информационна среща по проект BG16RFOP002-2.001-1281 «ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА «СТОУН КОМПЮТЪРС»АД ЧРЕЗ ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ

 

Покана за участие в информационна среща по проект BG16RFOP002-2.001-1281 «ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА «СТОУН КОМПЮТЪРС»АД ЧРЕЗ ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Имаме удоволствието да ви поканим за участие в информационна среща със заинтересованите страни по проект BG16RFOP002-2.001-1281 «ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА «СТОУН КОМПЮТЪРС»АД ЧРЕЗ ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ

 

СТОУН КОМПЮТЪРС АД, кани всички заинтересованите страни, медии и широката общественост на 28 януари 2019г., от 9.30 часа, в заседателната зала на Стоун Компютърс АД, на информационна среща по случай завършването на проект „повишаване на конкурентоспособността на «Стоун Компютърс» АД чрез повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал”,  Договор № BG6RFOP002-2.001-1281-C01 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.; Приоритетна ос 2“Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2 „ Капацитет за растеж на МСП“, Процедура: “Подобряване на производствения капацитет в МСП“